Seloste sijoitustuoton laskentamenetelmästä

Sijoitustuotto kuvaa pääomalle saatua vuotuista tuottoa prosentteina. Laskenta perustuu kirjanpitolain mukaiseen tuloslaskelman liiketulokseen, omaisuuden arvonmuutoksiin ja pääomaan.

Tuloslaskelmassa liiketulos kertoo tuloksen varsinaisten liiketoiminnan kustannusten jälkeen, ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä veroja. Liiketuloksen sisältämiin liiketoiminnan muihin tuottoihin on luettu metsästysvuokratuottoja sekä suojelualue- ja lunastuskorvauksia. Liiketulos pohjautuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Tuotto suhteutetaan hakkuuarvona laskettuun metsäomaisuuden arvoon. Hakkuuarvo on laskettu kertomalla puutavaralajeittaiset pystypuumäärät niiden kantohinnoilla.

Mistä sijoitustuotto koostuu?

Sijoitustuotto koostuu osatekijöistä, jotka ovat tulot, kustannukset, puuston nettokasvun arvo ja kantohintojen muutos. Tulot ja kustannukset saadaan tilikauden liiketulokseen sisältyvistä tuotoista ja kustannuksista. Käyttöomaisuushyödykkeiden osalta kustannuksiin sisältyvät suunnitelmanmukaiset poistot.

Puuston nettokasvun arvo kuvaa puuston puutavaralajien määrien muutosten vaikutusta tuottoon. Kantohintojen muutos kuvaa tilikauden aikana tapahtuneesta kantohintojen muutoksesta johtuvaa koko pystypuuston arvon muutosta ja sen vaikutusta sijoitustuottoon. Koska kantohintojen muutos vaikuttaa koko metsäomaisuuden arvoon, sen vuosittainen vaihtelu ja vaikutus tuottoon voi olla hyvin suurta. Sijoitustuotto raportoidaan myös osatekijöittäin.

Sijoitustuoton laskenta

Nimellisen sijoitustuoton laskennassa puuston hakkuuarvo vuoden lopussa lasketaan puutavaralajeittaisten puumäärien ja kyseessä olevan vuoden keskimääräisten kantohintojen tulona.

Kasvun arvo lasketaan kyseessä olevan vuoden puutavaralajeittaisen kasvun ja kantohintojen tulona. Laskennassa käytettävät kantohinnat ovat Luonnonvarakeskuksen (entinen Metsäntutkimuslaitos) tilastoimat hinnat. Laskennassa käytetään kyseessä olevan vuoden (12 kk) ostomäärillä painotettuja keskikantohintoja.

Hinnat on tilastoitu alueittain ja yhteismetsien sijoitustuoton laskennassa käytetään seuraavia hintoja (yhteismetsä [hinta-alue]): Keski-Suomen yhteismetsä [Keski-Suomi], Itä-Suomen yhteismetsä [Kymi-Savo], Länsi-Suomen yhteismetsä [Etelä-Suomi] ja Pohjanmaan yhteismetsä [Etelä-Pohjanmaa]. Reaalinen sijoitustuotto lasketaan hinnoilla, jotka on muutettu elinkustannusindeksillä (1951=100).

Sijoitustuoton laskennassa ovat mukana ne alueet, joiden perusteella annetut yhteismetsäosuudet ovat oikeutettuja yhteismetsän jakamaan ylijäämään kyseiseltä kalenterivuodelta.

Sijoitustuoton laskentaperiaate on seuraava:

upm-sijoitustuoton-laskentaperiaate.jpg


Vuotuinen sijoitustuotto lasketaan luonnollisena logaritmina (ks. laskentamenetelmästä tarkemmin Lausti & Penttinen 1998).

Sijoitustuoton laskennassa käytettävät puuston määrät, puuston kasvu sekä arvokasvu kuitupuusta tukkipuuksi ovat arvionvaraisia ja ne sisältävät menetelmistä johtuvaa epätarkkuutta ja virhemahdollisuuden. Vuotuinen kasvunlaskenta on tehty Metsäntutkimuslaitoksen kehittämällä ja nykyisin Luonnonvarakeskuksen ylläpitämällä MELA-simulaattorilla, jossa käytetään Metsäntutkimuslaitoksessa laadittuja valtakunnallisia puulajeittaisia puutason kasvumalleja. Kasvun ennustaminen malleilla sisältää aina epävarmuustekijöitä.

Yhteismetsän tuleva laskennallinen sijoitustuotto voi poiketa ylös- tai alaspäin aiemmista tilikausista.