Miten metsäsi arvo määritetään?

Metsänarvo määritetään aina ajantasaisten puusto- ja kuviotietojen perusteella. Arvonmääritys tehdään ohjelmallisesti tuottoarvomenetelmällä, joka ei sisällä harkinnanvaraisia korjauksia. Jokainen metsänomistaja saa liittämänsä metsäalueen puuntuotoskykyä ja tuottoarvoa vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia.

Luotettava arvonmääritys on yksi tärkeimmistä vaiheista, kun metsäalue liitetään yhteismetsään. Liittymistilanteessa sekä UPM Yhteismetsän että jokaisen yhteismetsään liitettävän metsän arvo määritetään aina ajantasaisiin puustotietoihin perustuen ja samoin laskentaperustein.

Menetelmänä käytetään tuottoarvomenetelmää, jota käyttää myös Maanmittauslaitos. Laskelmaohjelmistona on Luonnonvarakeskuksen (entinen Metsäntutkimuslaitos) Motti-simulaattori.

Tuottoarvomenetelmä on luotettava:

  • Laskentaohjelmalla simuloidaan metsän tulevia hakkuita ja niiden puunmyyntituloja sekä myös tulevia metsänhoitotöitä ja niiden kustannuksia.
  • Metsän tuotot ja kustannukset syntyvät eri aikaan ja pitkällä aikavälillä. Tämä huomioidaan muuttamalla ne nykyhetken arvoon 4 prosentin korolla. Tuottoarvo on sitä suurempi, mitä runsaampi puusto, viljavammat kasvupaikat tai ajallisesti lähempänä olevat hakkuutulot ovat kyseessä. Metsänhoidon kustannukset pienentävät tuottoarvoa.
  • Arvonmääritys tehdään ohjelmallisesti eikä se sisällä harkinnanvaraisia tekijöitä.
  • Tuottoarvo huomioi hyvin metsäalueen puuntuotoskyvyn.

Laskennassa käytettävät hinnat ja kustannukset:

  • Laskennassa käytetään samoja kantohintoja ja metsänhoitotöiden kustannuksia koko laskenta-ajalle (kaksi puusukupolvea), sillä niiden muutoksia tulevaisuudessa on vaikea ennustaa.
  • Kantohintoina käytetään Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastoon perustuvia kantohinta-alueittaisia toteutuneita kolmen vuoden keskihintoja.
  • Metsänhoitotöiden kustannuksina käytetään laskentavuoden keskimääräisiä työlajikohtaisia hintatietoja.

Puustotiedot varmistetaan maastossa

Liitettävän metsäalueen arvonmääritys lähtee liikkeelle aina maastossa tehtävällä puustotietojen inventoinnilla. Näin varmistetaan, että metsävaratiedot ovat liittymistilanteessa ajantasaiset ja luotettavat.

Arvonmäärityksessä ei muodostu tuottoarvoa alueille, joiden puustoa ei voida hyödyntää. Näitä ovat esimerkiksi suojelualueet ja metsälakikohteet.