Perustietoa yhteismetsästä

Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta osakkaiden hyväksi

Oikeudelliselta luonteeltaan yhteismetsä on kiinteistöille kuuluva yhteinen metsäalue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi. Kestävä metsätalous sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Yhteismetsän käyttöä ja hallintoa ohjaavat yhteismetsälaki ja yhteismetsän ohjesääntö. Yhteismetsät ovat yksityismaita, eikä niillä ole julkisoikeudellista luonnetta eikä velvoitteita. 

Metsänomistaja voi liittää yhteismetsään oman kiinteistönsä metsäalueen, jota vastaan hänen kiinteistönsä saa liitettävän alueen arvoa vastaavan määrän yhteismetsäosuuksia. Yhteismetsän osakkaaksi tuleminen on helppoa ja se käy sopimalla metsän liittämisestä yhteismetsään. 

YhteismetsäYhteismetsä on kiinteistölle kuuluva metsäalue, jossa harjoitetaan kestävää metsätaloutta osakkaiden hyväksi.

Yhteismetsä on osakkaistaan erillinen oikeushenkilö  

Yhteismetsä on osakkaistaan erillinen oikeushenkilö, jonka käytännön toiminnasta vastaa osakaskunnan nimeämä hoitokunta. Yhteismetsän osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat, jotka muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Päätökset osakaskunnan kokouksessa tehdään enemmistöpäätöksinä. Yhteismetsän osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista. Osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija hoitaa ja toimeenpanee yhteismetsän puun myynnit, metsänhoitotyöt sekä muut käytännön toimet osakkaiden puolesta. 

Yhteismetsän toimintaa ohjaa metsäsuunnitelma 

Yhteismetsää hoidetaan ja käytetään metsäsuunnitelman mukaisesti. Yhteismetsän saamaa puun myyntituloa jaetaan osakkaille säännöllisesti, tällä hetkellä kerran vuodessa. Ylijäämä jaetaan osakkaille osuuksien suhteessa. 

Yhteismetsän veroprosentti on 26,5

Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen, jonka verokanta on 26,5 prosenttia. Osakkaan saama osuus yhteismetsän jakamasta ylijäämästä on osakkaalle verotonta tuloa. Yhteismetsän verokanta (26,5%) on 3,5 - 7,5 prosenttia alempi kuin pääomatulojen verokanta.

Metsävakuutus 

Yhteismetsät ovat varautuneet odottamattomiin ja äkillisiin luonnontuhoihin metsävakuutuksella.

Metsävakuutuksen (tällä hetkellä voimassa) oleva turvataso

  • Myrsky
  • Palo
  • Lumi
  • Salamanisku
  • Hyönteiset
  • Tulva
  • Taimikkovahingot (jyrsijöistä, jäniksistä, metsäkauriista, linnuista tai sienitaudeista taimikolle aiheutuneet vahingot)

Yhteismetsän hoitokunta päättää kulloinkin käytettävän metsävakuutuksen laajuudesta ja ehdoista osana yhteismetsän riskien hallintaa ja riskien kantokykyä.

Yhteismetsään liitettävä uusi metsäalue tulee yhteismetsän metsävakuutuksen piiriin, alueen liittämistä koskevan kiinteistötoimituksen tultua rekisteröidyksi maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään. Siihen saakka vaaranvastuu liitettävästä alueesta on liittyjällä.

Osuuksien luovuttaminen

Yhteismetsän osakas voi luovuttaa yhteismetsäosuuksia joko erillisinä tai kiinteistön mukana, esimerkiksi kaupalla tai lahjoituksena. Kaikki yhteismetsäosuuksien luovutukset ovat kiinteistöluovutuksia, jotka edellyttävät luovutukselle maakaaren määrämuotoa ja julkisen kaupanvahvistajan vahvistaman luovutussopimuksen. Kiinteistöstä erikseen luovutettu yhteismetsäosuus liitetään vastaanottavaan kiinteistöön kiinteistötoimituksessa. Jollei vastaanottavaa kiinteistöä ole, muodostetaan osuuksille haamukiinteistö. Haamukiinteistöksi kutsutaan kiinteistöä, jonka pinta-ala on 0 hehtaaria ja jolla on vain yhteisalueosuuksia, mutta ei omia maa- tai vesialueita.

Pienin luovutettavissa oleva osuusmäärä on 100 osuutta. Tätä pienempi määrä voidaan luovuttaa, jos luovutuksen kohteena on kiinteistön koko yhteismetsäosuus.