Yhteismetsä harjoittaa kestävää metsätaloutta osakkaidensa hyväksi

Metsätalouden tavoitteena on osakkaita mahdollisimman hyvin hyödyttävä puuntuotanto ja metsien monikäyttö. Yhteismetsä mittaa toiminnan kannattavuuttaan metsätaloudesta kertyneillä tuloilla, puuntuotannon kustannuksilla sekä sijoitustuotolla. Yhteismetsän vuotuinen tuotto koostuu hakatuista puista saaduista tuloista, kustannuksista ja puuvarojen nettolisäyksestä. Sijoitustuotto on laskettu suhteuttamalla tuotto metsän markkina-arvoon.

Yhteismetsällä on jatkuvasti ajan tasalla pidettävä metsäsuunnitelma. Sen puusto- ja kuviotiedot päivitetään tehtyjen toimenpiteiden jälkeen ja puuston kasvu lasketaan ohjelmallisesti vuosittain. Yhteismetsään liitettyjen metsäalueiden puusto- ja kuviotiedot siirretään osaksi yhteismetsän metsäsuunnitelmaan.

Yhteismetsän puunkorjuuYhteismetsää hoidetaan ja uudistetaan ajantasaisen metsäsuunnitelman mukaisesti.

Hakkuusuunnitteen laskennan tavoitteena on saavuttaa kestävyyden periaatteella paras mahdollinen metsän tuotto oikein ajoitetuilla toimenpiteillä. Korkean kannattavuuden ja puuntuotoskyvyn täysimääräisen hyödyn saavuttamiseksi metsäsuunnitelman hakkuusuunnite lasketaan ja optimoidaan vuosittain.

Yhteismetsä ohjaa metsänhoitotoimilla puuston kehitystä taloudellisen arvon kannalta mahdollisimman hyvään suuntaan. Metsän uudistamistyöt tehdään kasvupaikalle parhaalla menetelmällä. Kasvatettavien taimikkojen ja puustojen kehityksestä huolehditaan metsänhoitotoimilla mahdollisimman arvokkaan puusadon tuottamiseksi. Ikääntyvän puuston kasvutuoton heikentyessä, uudistushakkuu tulee ajankohtaiseksi.

Kumppanuudesta etu ja lähipalvelua

Yhteismetsillä on kumppanuussopimukset UPM:n kanssa, mikä varmistaa sen, että yhteismetsiä hoidetaan ammattitaitoisesti metsäsuunnitelman mukaan ja että yhteismetsät saavat myytävästä puusta kilpailukykyisen hinnan suhdanteesta riippumatta. Sopimuksen mukaan UPM antaa yhteismetsästä myytävälle puulle hinta- ja menekkitakuun ja yhteismetsä antaa etusijan UPM:lle puun ostajana. Lue lisää UPM Kumppanuussopimuksesta.

Yhteismetsän taimien istutusUPM:n metsänhoidon ammattilaiset huolehtivat yhteismetsien kestävyydestä ja tuottavuudesta.

Yhteismetsille toiminnan tehokkuus ja kustannuskilpailukyky ovat tärkeä osa kannattavuutta. Kumppanuudesta on tässäkin etua yhteismetsälle. UPM:n paikalliset metsäasiantuntijat sekä metsähoitotöitä ja puun korjuuta tekevät yrittäjät ovat lähellä metsiä, yhteismetsien maakunnallisesti laajoilla toiminta-alueilla. Lue lisää UPM Silvestasta.

Yhteismetsien käytössä on myös UPM:n tietojärjestelmä metsätalouden suunnitteluun ja sen tehokkaaseen hallinnointiin. UPM:llä on vankka kokemus omien metsiensä tuottavasta hoidosta. UPM:n toimintavarmuus ja kilpailukyky ovat yhteistyölle peruskiviä, joista hyötyvät niin yhteismetsä kuin sen osakkaat.